Prelucrarea datelor cu caracter personal (GDPR)

Prin prezenta, declar, pe propria raspundere ca imi dau acordul cu privire la utilizarea si prelucrarea datelor mele personale din formularele din cadrul acestui site, telefonic sau din copiile actelor depuse pentru stabilirea de contracte, oferte sau alte inscrisuri cu caracter comercial intre SC Clona Nordului SRL si mine, iar aceste date corespund realitatii.

Am fost informat ca aceste date vor fi utilizate si prelucrate doar in scopul direct eliberarii actelor mai sus mentionate si, de asemenea, mi s-au adus la cunostinta drepturile pe care subiectii datelor cu caracter personal le detin, respectiv, dreptul la informare, dreptul la acces la date, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de opozitie, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de acces la justitie, reglementate de REGULAMENTUL (UE) 2016/679 din 27.04.2016.

Am luat act despre faptul ca refuzul meu de a furniza datele cu caracter personal necesare si solicitate de catre SC Clona Nordului SRL determina imposibilitatea stabilirii raporturilor juridice specifice procesului de intocmire a documentelor si nu este imputabil organizatiei mai sus mentionate.

Pasim in lumea noastra